บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าไหมและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และยังมี ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
 

การทอผ้าไหม โดยมีลายเอกลักษณ์คือลายผักกูด เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ในปี 2549ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้าน OVC (OTOP VILLAGE CHAMPION)

อบต.จรเข้มากเห็นควรส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวต่อจึงสนับสนุนการพัฒนาโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์OTOPให้เป็นมาตรฐานสากล ปี 2550 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญบารายไหมไทยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับ 4 ดาวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 044 – 666247- 8 9 ต่ อ 14,16 , 086-7211789