เกี่ยวกับเรา

ชุมชนบ้านโคกเมือง

ชุมชนบ้านโคกเมือง

บ้านโคกเมือง ตั้งอยู่ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีอาณาเขตการปกครองแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 6 หมุ่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 จำนวน 720 ครัวเรือน ชุมชนโคกเมืองเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม ประชาชนที่มาตั้งหลักอพยพมาจากตำบลตาจง อำเภอละทานทราย(ปัจจุบัน) และจากการเสียราษฎรศรีโสภณ กัมพูชา ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งรืองทางวัฒนธรรมมาก่อนในอดีต โดยมีหลักฐานทางโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาทเมืองต่ำ มีอายุมากกว่า 1,400 ปี เริ่มแรกเป็นชุมชนเล็ก จึงขึ้นกับหมู่ที่ 3 บ้านบัว โดยมีนายน้อย ลอยประโคน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นได้แยกมาเป็น หมู่ที่ 6 โดยมีนายพร ลงม่ายศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก หลังจากนั้นได้แยกเป็นหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 ตามลำดับ ในปี 2549 ได้รับรางวัล หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)

ผ้าไหมมัดหมี่
ศูนย์เรียนรู้เกษตร
 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำการเกษตรผสมผสาน เมื่อว่างจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วประชาชนกลุ่มแม่บ้านทำการทอผ้าไหมและทอเสื่อกก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการขยายตลาดสินค้า ที่ระลึก และสินค้ามีราคาถูก ขายง่าย กลุ่มพ่อบ้านทำการเกษตรพอเพียง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีบวงสรวงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองตำในวันที่ 2-4 เมษายนของทุกปี

เอกลักษณ์ของชุมชน

ผ้าไหมมัดหมี่ลายผักกูด, แหล่งโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษา

เสื่อกก และเครื่องจักสาน
ปราสาทปลายบัด
ปราสาทปลายบัด