รางวัลของเรา

รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน

รางวัลของเรา
รางวัลของเรา
รางวัลของเรา
 

 

ปี 2558 THAILAND HOMESTAY STANDARD OUTSTANDING AWARD

ปี 2551 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP)

ปี 2550 รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปี 2549 หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)