การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน

HomeStay
HomeStay
 

รูปแบบการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการมีการจัดการเป็นกลุ่ม และ อบต. เป็นที่ปรึกษา ส่วนของการจัดการเป็นกลุ่มมี กลุ่มโฮมสเตย์, กลุ่มประกอบอาหาร, กลุ่มการแสดง, กลุ่มทำบายศรี, กลุ่มบริการด้านสถานที่ และกลุ่มรักษาความปลอดภัย โดยคณะกรรมการศูนย์การท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับงาน และประสานไปยังกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะมีรายได้และค่าตอบแทนทุกคน

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์

มีการจัดการอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

ลักษณะนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและต่างชาติมาเป็นครอบครัว, คณะศึกษาดูงาน และนักศึกษา

 

การเกษตร
การเกษตร