การบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

  • บ้านพักโฮมสเตย์ 31 หลัง รับได้ 200 คน/คืน
  • ค่าที่พัก 160 บาท/คน/คืน ค่าอาหารมื้อละ 95 บาท หรือ 350 บาท/คน/คืน รวมอาหารเช้า+เย็น
  • การแสดงดนตรีพื้นเมือง ครั้งละ 3,000 บาท/คณะ
  • บายศรีสู่ขวัญ 1,000 – 1,500 บาท/คณะ
HomeStay
บายศรี
HomeStay