ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ได้แก่ ปราสาทเมืองต่ำ, กุฏิฤาษี, วัดเขาปลายบัด, สวนเกษตรอินทรีย์, ประเพณีบวงสรวงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองต่ำ, ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP, งานหัตถกรรมทอผ้าไหม, ทอเสื่อกก, ทอผ้าไหมพรม และสินค้าแปรรูปจากผ้าไหม แปรรูปจากเสื่อกก

มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 

ได้รับการอบรมและสามารถ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโคกเมืองซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ปราสาทเมืองต่ำ กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง ปราสาทเขาไปรบัด 

และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นำนักท่องเที่ยว เที่ยวชมอย่างเป็นกันเอง 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมกลุ่มเพื่อสร้างฐานเรียนรู้แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีสมาชิก 30 คน โดยมีนางสาวสำลี ศรีริทารา เป็นประธาน มีสมาชิกรวมทั้งหมด30คน ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มคนพิการให้มีความรู้และมีรายได้เสริมในครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม...

กุฎิฤาษีประกอบด้วย ปรางค์ศิลาแลง ซึ่งบางตอนมีหินทรายประกอบกรอบประตูหินทราย ประตูด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา ประตูอีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก และบรรณาลัยหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยศิลาแลงซึ่งมีประตูสองชั้นไม่มีหน้าต่าง อยู่ภายในวงล้อมของกำแพงศิลาแลง ซึ่งมีส่วนประดับเป็นทับหลังกำแพง

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนบ้านโคกเมืองส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะปลูก กก หรือต้นไหล กันเป็นจำนวนมากและความรู้การทอเสื่อกกก็ถูกสืบทอดมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงมีการรวมกลุ่มทอเสื่อกกขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนารูปแบบการทอให้มีความสวยงามเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน และตามความต้องการของลูกค้า จึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แจกัน ที่รองแก้ว กระเป๋า เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ระดับ 4 ดาว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สมุนไพรเริ่มต้นปลูกไว้ใช้เองและขายในหมู่บ้านสมุนไพร สามารถแก้โรคต่างๆได้เป็นทั้งอาหารและยา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดมาแต่โบราณ และใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย มี นางหนูติ๋ว กองอุดม เป็นผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านได้ปลูกพืชสมุนไพรเองในพื้นที่ติดกับเขาปลายบัด ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ทำให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

อ่านเพิ่มเติม...

ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากปราสาทพนมรุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 60 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 มีสมาชิก4หมู่บ้าน คือ หมู่ 6,9,15,18 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนชาวนา เพื่อชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพื่อการดำรงชีวิได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง นายศุฐณัฎฐ์ บุญอาจ ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและสมุนไพรกำจัดศัตรูพืชเพื่อบริโภคเอง และขายในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ธนาคารต้นไม้ เปลี่ยนต้นไม้เป็นเม็ดเงิน ได้ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ "โครงการธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)สาขาปราสาทเมืองต่ำ" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สาขาปราสาทเมืองต่ำมี นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ประธานคณะกรรมการดำเนินการหลักการดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อว่าต้นไม้คือกุญแจสำคัญ เห็นได้จากกาลอดีตชาติไทยเคยมีต้นไม้และป่าไม้มากทำให้ประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง แต่พอต้นไม้ และพื้นที่ป่าไม้น้อยลง ชาติไทยเกิดวิกฤติทุกด้าน หากจะทำให้ประเทศไทย ฟื้นคืนอุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ก็ต้องทำให้ประเทศไทยมีต้นไม้ และป่าไม้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

มีลักษณะปราสาทก่อด้วยอิฐขัดเรียบไม่สอปูนมีประตูอยู่ด้านทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก จากร่องรอยพอจะสันนิษฐานรูปร่าง ได้ว่าอาคารหนึ่งเป็นรูปปรางค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงก่อหินทรายประกอบอิฐ ใช้หินทรายเป็นเสากรอบประตู ทับหลังและส่วนโครงสร้างอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม...