มีลักษณะปราสาทก่อด้วยอิฐขัดเรียบไม่สอปูนมีประตูอยู่ด้านทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก จากร่องรอยพอจะสันนิษฐานรูปร่าง ได้ว่าอาคารหนึ่งเป็นรูปปรางค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงก่อหินทรายประกอบอิฐ ใช้หินทรายเป็นเสากรอบประตู ทับหลังและส่วนโครงสร้างอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความแข็งแรง

ส่วนอิฐก่อเป็นแนวผนังข้างหน้าบันผนังด้านในมีทับหลังหินทรายโกลนเป็นรูปไว้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอบประตูมีลวดลายบางตอนเข้าใจว่าเป็นปราสาทที่สร้างไม่แล้วเสร็จ ส่วนอาคารอีกหลังลักษณะคล้ายหอเก็บคัมภีร์ หากประติมากรรมซึ่งเป็นรูปทิพยบุคคลในพุทธศาสนามหายานที่ถูกลอบนำไปจำหน่าย เป็นของประจำศาสนสถาน ศาสนสถานแห่งนี้ก็น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นประติมากรรมของพระโพธิสัตว์ในพุทธ ศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 15 (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ จดหมายเหตุ, 2544 : 81)

ปราสาทเขาปลายบัด

การดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่โบราณสถาน ดำเนินงานขุดค้นหลุมขนาด 2.00 × 2.00 × 2.00 เมตร จำนวน 4 หลุม ผลจากการขุดค้นทำให้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการปรับสภาพของพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง โดยมีการใช้หินธรรมชาติมาถมบดอัดแน่นปนกับชั้นดิน

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง :  เขาไปรบัด (1) ตั้งอยู่บนยอดเขาปลายบัดหรือไปรบัด (ปลายบัด) ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าตั้งอยู่ห่างจากปราสาทเมืองต่ำไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 62 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-666251 , 044-666252